پی دی اف در روش استخراج از معادن طلا

تعيين حد نهايي معدن مس ميدوك با استفاده از نرم افزار نتایج آمارگیری از اطلاعات محيط زيستي معادن در حال

از روش هي ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﻳﻲ ﻣﻌدن روز اﺳﺖ آﻪ در ﺁن اﺘﺪا ﻣﺪل ﻠﻮك ﻨﺪي ﺷﺪﻩ ﻋﻴر ﻣﻌﺪن از روي دادﻩ ﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﻣﺨﺮوط اﻗﺘﺼ دي اﺳﺖ اﻋﻤل روﻳﻪ ﻻ ﺮاي هﻤﻪ ﻠﻮك ﻣﻌﺪﻧﯽ از هﻤﻪ اﻓﻖ ه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﻳﻲ ﻣﻌﺪن ﺟ ﺴﺘﺠﻮ از اﻓ ﻖ ه ﯼ دﻳﮕ ﺮ ﺮاﯼ ﺷﻨﺳ ﻳﻲآوري اﻃﻼﻋت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻧﻪ ﺗﻨﻬ ﺮاي ارزﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ راﯾﺞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻌدن، ﻠﮑﻪ ﺮاي ﺮﻧﻣﻪ رﯾﺰي و ﺳﯿﺳﺘ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺮﺍﻱ ﻣﻌﺩﻥ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺳﻪ ﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﻛﻟﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪﻩ ۱۳۲۰۱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﻨﮓ ﻃﻼ ﺳﻨﮓ ﻃﻼ ﻛﻨﺴﻧﺘﺮﻩ ﻃﻼ ۱۳۲۰۲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﻨﮓ ﻣﺲ ﺳﻨﮓ ﻣﺲ ﻛﻨﺴ ﻧﺘﺮﻩ

با ما تماس بگیرید

ﻗﻧﻮن ﻣﻌدن اﻳﺮانPDF مقاله اصول مهندسي معدن NiazeMarkazi

ﻣﻌﺪن ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻬﺮه ﺮدارى از آن ﻣﻘﺮون ﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺷﺪ ث اﻛﺘﺸف ﺗﺠﺴﺲ ادارى ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻓﺘﻦ داراى ﭘﺮواﻧﻪ ﻬﺮه ﺮدارى از وزارت ﻣﻌدن و ﻓﻠﺰات ﺷﺪ د اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻛﻧﻪ از ﺗﺰﺋﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻤﻮﻣً در ﭘﻰ ﻳ دﻳﻮارﭼﻴﻨﻰ ﺳﺧﺘﻤن ﻫ، آﻫﻦ، ﻃﻼ، ﻛﺮم، ﻗﻠ ﻊ، ﺟﻴﻮه، ﺳﺮب، روي، ﻣﺆﺛﺮ در آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪن، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﺪﻧﻲ، روش اﺳﺘﺨﺮاج،اصول مهندسي معدن مقاله PDF شرح بسمه تعالي اصول مهندسي معدن Principles روشهاي استخراج را با توجه به نوع دستيابي به ماده معدني به 2 دسته تقسيم مي كنند

با ما تماس بگیرید

روشهاي متداول فرآوري طلا پايگاه ملي داده هاي علوم World bank documents

تاكنون روشهاي مختلف براي فرآوري و استحصال طلا از سنگ معدن ابداع شده است روش بعدي استفاده از گاز كلر در استخراج صنعتي طلا ميباشد كه در يك دوره كوتاهي انجام براي جدا نمودن طلا پس از انحلال اسيدي از حلالهاي آلي مانند تولوئين، دي بوتيل برعالوه اداره مالی با مسئولیت عواید مس، این کشور منطقه اطراف معادن مس خود را به یک ماشین شتر به یک میله شباهت دارد تابه دهلیز، بندر استخراج معدن در دهانه توانایی های دی منطقوی به توانایی ارتقا و نحوه سرمایه گذاری تاثیر خواهد نمود در همه سطوح

با ما تماس بگیرید

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﻡ ﻭ ﻧﻡ ﺧﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺩ ﺗﻤﻡ ﻣﺮﺗﺒﻪ دانشگاه واﮔﺬاري ﻣﻌدن ورود به سیستم

2 سپتامبر 1 ﮐﻫﺶ اﮐﺴﻴﺪ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺮاﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮاﺩ اﻭﻟﻴﻪ ﺷﻴﺸﻪ ، ﺭﺟﺐ 3 ﺮﺭﺳﻰ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ اﻭﺭاﻧﻴﻮﻡ اﺯ ﮐﻧﺴﺭ ﺩﭼﻥ ﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﻴﭗ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ، ﺭﺿ ﻋﺴﮕﺮﻯ، ﮐﺭﺮﺩﻯ، ﻓﻠﺴﻔﻪ، /04/10 75 ﻓﻠﻮﺗﺳﻴﻮﻥ ﮐﻧﺴﻨﮓ اﮐﺴﻴﺪﻩ ﻣﻌﺩﻥ ﻣﺲ ﺮﺩﺳﮑﻦ، ﻣﻬﺮﺩاﺩ ﻣﺸﻴﺮﻯ، ﮐﺭﺮﺩﻯ، ﺩاﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻭﻟﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺩﻭﺳﻻﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﻣﻮاﺩ ﻫﺴﺘﻪ اﻯ، اﺻﻔﻬﻥ، ﺩﻱ ،5 4واﮔﺬاري ﻣﻌدن ﻣﻄﻟﻌت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، ﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﻧﻮﻧﯽ، ﻧﺤﻮه واﮔﺬاري از ﻃﺮﯾﻖ زار ﺳﺮﻣﯾﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫي ﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﮐﺘﺸف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻬﺮه ﺮداري از ﻣﻌدن ﭘﻨﻬ ﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﻧﻮن ﺧرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻃﻼ اﺳﺖ ذﺧﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻟﻤس، ﮐﻮارﺗﺰ ﺧﻟﺺ و اوراﻧﯿﻮم ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻌدن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در روﺳﯿﻪ https //gupeaubguse/bitstream/٢٠٧٧/٢٨٣٨٧/١/gupea ٢٠٧٧ ٢٨٣٨٧ ١pdf

با ما تماس بگیرید

باکتریها به کمک فرآوری مس و طلا میآیند روزنامه بررسی مقدار حاملهای انرژی مصرفشده در معادن بهغیر از شن و

6 دسامبر امروزه دامپهای بیولیچینگ روش بسیارکمهزینهای برای استحصال مس از توده پروژه عظیم اسیدشویی تودهای میکروبی طلای سولفیدی مقاوم معدن موفقترین کاربرد بیوتکنولوژی برای استخراج فلزات در حوزه مس و طلا آرشیو PDFﻪ ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را دوﭼﻨـﺪان ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﻟــﻪ، ﻣﻘـﺪار اﻧــﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﻣﻌــدن ﻫــــی اﺳــــﺘﺨﺮاج ﺳــــﻨﮓ ﻣــــﺲ و اﺳــــﺘﺨﺮاج ﺳــــﻨﮓ آﻫــــﻦ و اﺳــــﺘﺨﺮاج ﺳـــﻨﮓ

با ما تماس بگیرید

PDF Fast Iranﻓﯾﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺴﺳﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤ

ﻃﻮل ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌدن ﻣﺴﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼدي ﻗﻞ 3 ﺷﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج آن روش ﻫي اﺳﺘﻧﺪارد ﻣﺘﺪاول، اﻗﺘﺼدي ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻧﯽ ﻫ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻧﯽ ﻫي ﮐﻢ ﻋﯿر ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﻃﻼ ﯾ ﮐﻧﺴﻨﮓ ﻫيﻮدن ﻣﻨﻊ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ، ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌدن را از ﺳﯾﺮ ﺻﻨﯾﻊ ﻣﺘﻔـوت ﮐـﺮده اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ رادو ﻧﺮخ ﻗﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از زدﻫﯽ ﻃﺮح ﻫی ﺳـﺮﻣﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﺻـﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌدن و روش دﻗﯿﻘﯽ ﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ

با ما تماس بگیرید

ﺩﺭ ﺻﻨﻳﻊ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﻠﺰﻫﻱ ﮔﻮﻧﮔﻮﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﻮﻳﻳﻲ ﻭMINERS DATABASE مهندسی معدن استخراج

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻟﻪ، ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺲ ﻪ ﻛﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﺩﺭ ﭘﻲ ﻛﻫﺶ ﺫﺧﻳﺮ ﭘﺮﻋﻴﺭ ﻣﺲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺿﻱ ﺟﻬﻧﻲ ﺁﻥ، ﺭﻭﺵ ﻫﻱ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻛﻢ ﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﺮﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﻜﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﻫﻱفرهنگ لغت استخراج معدن شما می توانید با کلیک روی دانلود از این pdf استفاده کنید و از این لحاظ درکنار روشهای استخراجی مانند استخراج از طبقات فرعی ٬ vcr و از نظر ظرفيت معادن روباز طلا نسبتا كوچكتر از معادن روباز ميباشد و احتياج به

با ما تماس بگیرید

دانلودمقاله بررسی معادن پلاسری مشاب معذن پلاسر سىگ آهن سنگان

در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﻧﯽ دوم ﻣﻌﺪﻧﮑري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ ﺮ ﺳﺮب،ﺟﯿﻮه،آﻧﺘﯿﻤﻮان،ﻃﻼ،ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ، زﻏﻟﺴﻨﮓ و ارﺳﻨﯿﮏ اي ﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن اﺳﺘﻔده از روش ﻫي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺪن ﺗ ﻣﯽحجم فایل ۵۱۳۹۸ کلیوبایت فایل این مقاله در ۱۱ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می معادن پلاسری سىگ آهن پلاسری سنگان روش استخراج نواری پیش فرآوری

با ما تماس بگیرید

اندازهگیری طلا III به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی استخراج با حلال پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

دریافت فایل Pdf یک روش استخراج فاز جامد تجزيه¬اي ساده و معتبر برای پیش¬تغلیظ و جداسازی مقادیر ناچیز طلا توسط نانو ذرات گوگرد به عنوان یک فاز جامد استخراج دریافت فایل Pdf هیدرومتالورژی دانش و حرفه استخراج فلزات از سنگ های معدن با روشهای آبی می باشد یکی از بهترین روشهای هیدرومتالورژی برای جداسازی فلزات از محلول

با ما تماس بگیرید

استخراج طلا ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادشناسایی وارزیابی اثرات زیست محیطی بهداشت و سلامت در معادن

استخراج طلا، به انگلیسی Gold mining فرایندی است که ضمن آن، طلا یا سنگ معدن، از زمین استخراج میشود جداسازی طلا و پالایش آن، مراحل و تکنیکهای پیچیدهای را در ﺪﻴ ﺮ ﺁﻻ ﻳ ﻨﺪﻩ ﻫ ﻱ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺧﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺩﻥ ﻣﺲ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﻣﺪﻫﻱ ﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺷﻲ ﺍﺯ ﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﺩﻥ ﻣ ﺲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺍ ﻱﻳ ﻣﻌﺩﻥ ﺭﻭﺯ ﻋﺒﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﻫﺰ

با ما تماس بگیرید

مکانیسم کلی استخراج مس دانشنامه رشد نشريه نهايي محيط زيست معدن 89 1 ارديبهشت 92

معمولاً در انتخاب یک روش برای استخراج مس یا هر فلز دیگر پارامترهای مختلفی دخالت اساس این روش ، حذف کامل گوگرد از سنگ معدن مس و احیاء بعدی آن توسط عوامل احیا آوري اﻃﻼﻋت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻧﻪ ﺗﻨﻬ ﺮاي ارزﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ راﯾﺞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻌدن، ﻠﮑﻪ ﺮاي ﺮﻧﻣﻪ ﻣﻌدن در ﺣل ﻬﺮه ﺮداري داراي ﻃﻠﻪ ﺮ ﺣﺴﺐ روش دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻃﻠﻪ و ﻓﻌﻟﯿﺖ روي ﮐﻟﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻃﻼ ﺳﻨﮓ ﻃﻼ ﮐﻨﺴﻧﺘﺮه ﻃﻼ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺲ

با ما تماس بگیرید

ﻫي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن راﻫﻨﻤي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارشمقالات مقالات خانه معدن خراسان رضوی

4 1 9 ﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ آﻣده ﺳزي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺪن 35 4 1 10 ﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨب روش ﻫي اﺳﺘﺨﺮاج 35 4 1 11 ﭘﻲ ﺟﻮﻳﻲ اﻛﺘﺸف ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻛﺘﺸف ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻛﺘﺸف ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ2pdf بارگذاری جزئیات انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگ های ساختمانی با بر روی تشکیل جاروسیت در بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی معدن مس سرچشمه رفتار و اختصاصات ژئو شیمیایی مناطق کانی سازی طلای پهنه های برشی کردستان

با ما تماس بگیرید

Ω دانشنامه مرجع مهندسی ايران Ω روش های اصلی استخراج معدن مس سرچشمه ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانلود مقاله های پی دی اف PDF طلا فلز با ارزش و استراتژی بوده و كشورهای دارای معادن طلا كه طی سالهای متمادی تولید كننده طلا بودند علیرغم پائینتر شدن عیار بطور كلی استخراج انواع سنگ معدن طلا به دور روش عمومی روباز و زیرزمینی انجام میپذیردمعدن مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری جنوب میزان کانسنگ خروجی روزانه از جبهههای مختلف معدن که به روش روباز استخراج میشود ۴۱۰۰۰

با ما تماس بگیرید

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺻﺮ ﻛﻤﻴب در ﺧك و ﮔﻴﻫن اﻃﺮاف ﻣﻌﺪن ﻣﺲ بررسی آلودگی های زیست محیطی در معادن

21 نوامبر آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و ﺳﺮب در ﺧك و ﮔﻴﻫن، در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺛر ﻣﻌﺪن ﻛري ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻻﻃﻼ و ﭼـه ﻣﺴـﻲ ﺴـﻴر ﻴﺸـﺘﺮ از اﺳـﺘﻧﺪارد اﺳـﺖ و ﻣﻲ ﺻـﻮرت روـز از دي ﻣه ﺳل ﺧك و ﮔﻴه ﻪ روش ﭘـﺲ از ﻣﻄﻟﻌـﻪ اﻧـﻮاع روﺷـﻬي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺳﻟﻴن اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬي زﻳدي را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖاثرات زیس ت محیطي اکتشاف و استخراج در معدنکاری ناشی از آلودگي صوتي در معادن روباز ج دي اس ت و توجه به بحث آموزش و افزایش آگاهی زیس ت محیطی و به ویژه روش هاي نوین آم وزش و انتقال اطالعات به افراد قاع ده كلي اثرات زيس ت محيطي در مراحل اكتش اف كمتر تخري ب در پايان كار نيز گرد و خ اک زيادی در پی

با ما تماس بگیرید

فایل تحلیل صنعت مس ، بررسی استخراج و معادن مس تأثیر استخراج معادن رس و گچ بر وضعیت پوشش گیاهی و خاک

28 ژانويه روش استخراج روباز استخراج ۲۰ معدن نخست مس بر اساس ظرفیت در ۲۰۱۴ توجه این فایل بصورت PDF است و پس از خرید فورا قابل دانلود میباشدﻣﻌﺪن ﮐوي ﺷﺪه ﮔﺮاﻧﯿـﺖ ﻃﻼ ﯾـ ﯽ ﻓﻌـل اﺳـﺖ 28 ﻣﺴﺘﺮ و ﭘـﻮچ ـ اﺳـﺘﻔده از روش LFA اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌدن ﮔﭻ و رس ﺮ ﺳﺧﺘر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳـﮕﺰي اﺻﻔﻬن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮاد و روش ﻫ 1dS/m 58/61±9/28 a 58/7±13/9 a 8/72±1/9 b 5/71±1/9b ٭ 18 / 24 ﭘﯽ اچ 92

با ما تماس بگیرید