اقدامات پی دی اف استاندارد سنگ شکن

گزارش عملکرد سال 90 شهرداری اردبیلﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺟﺪﻳﺪﺗﻥ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ پارس خودرو

5 دسامبر خدمتگزاری صادقانه به مردم را هدف اصلی طرح ها و اقدامات خود قراردهند پی آن ورود تجار و مسافران مختلف، بدیهی است مكانهایی برای اقامت واتراق آنها و مقایسه آن با استانداردهای موجود، حمایت از بخش خصوصی و ارجاع کار به خارج از شهرداری، ارتقای سالمت سنگ شکن و مرکز تولیدات گل وگیاه و محل دفن زباله شهریﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻟﻪ، ﺳﻨﮓ ﻭ ﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻰ، ﻌﺪ ﺍﺯ ﺮﻭﺯ ﺗﺼﺩﻑ، ﺳﺮﻗﺖ ﻳ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺟﻬﺖ ﺯﻴﻨﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﺴﻪ U = ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺯ ﺮﺍﻯ ﻧﺼﺐ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﻤﺮﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺳﺘﻧﺪﺍﺭﺩ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ؛ ﻭ ﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﻯ ﻣﻪ ﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ، ﻛﻠﻴــﺪ ﻧﻤﻳﺶ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﻃﻼﻋﺕ ﻛﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺻﻔﺤﻪ

با ما تماس بگیرید

بررسی تغییرات پارامترهای مایع منی در مردان با سنگ حالب مقاله مقایسه عملکرد سنگ شکن فکی و غلتکی در خردایش محصول

ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰي اﻗﺪام ﻪ ﺮرﺳﻲ 150 ﻴﻤر ﺳﻨﮓ ﺣﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻳﻊ ﻣﻨﻲ روش اﺳﺘﻧﺪارد ﺟﻤﻊ آوري در روز ﻗﺒﻞ از ESWL ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ ﺮون اﻧﺪاﻣﻲ، ﺳﻨﮓ ﺣﻟﺐ، ﻣﻳﻊ ﻣﻨﻲ ١ اﺳﺘدﻳر اوروﻟﻮژي، مقاله مقایسه عملکرد سنگ شکن فکی و غلتکی در خردایش محصول میانی کارخانه زغالشویی زرند در پنجمین حجم فایل ۲۰۹۲۴ کلیوبایت فایل این مقاله در ۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید سازمان ملی استاندارد

با ما تماس بگیرید

جزوه آموزشی PCNLکوبیت ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و ﺧرج ﺳزي ﺳﻨﮕﻬي ﻛﻠﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺳﻮراخ در ﭘﻬﻠﻮ در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻔﺮوﻟﻴﺘﻮﺗﻮﻣﻲ ﭘﺮﻛﻮﺗﻧﺌﻮس اﻗﺪاﻣت ﻓﻮق ﺮاي ﻴﻤ ران ﺴﺘﺮي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻃﻲ ﺳﻟﻬي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد زﻳدي از ﻴﻤران اﻧﺠم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻪ ﻋﻨﻮان درﻣن اﺳﺘﻧﺪارد ﺳﻨﮕﻬي ﻛﻠﻴﻪ ﺰرگ و اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ رد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗ ﺳﻨﮓ دﻳ ﺪه و ﺷﻜﺴﺘﻪ سنگ شکن ضربهای یا اصطلاحا کوبیت یکی از تجهیزات معدنی است که در مرحله فرآوری از مزایای این دستگاه می توان به دانه بندی استاندارد و چند ضلعی آن اشاره کرد

با ما تماس بگیرید

کاتالوگ فارسی محمدیان شرکت محمدیانوزارت بهــداشت ،درمـان وآمــوزش پزشــكي دانشکده پزشکی

ﺧﻮﯾﺶ، از ﺳل اﻗﺪام ﻪ ﺗﺳﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫي ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﻫي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔز ﻣﺤﻤﺪﯾن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻪ اﻗﺪاﻣت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﺗﺸﺨﯿﺺ، در ﻣن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﺳس ﻗﺮار دادن ﭘﯽ آﻣﺪﻫ outcom ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻧﺪاردﻫي اﻋﺘﺒرﺨﺸﯽ ﺮﻧﻣﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨ ﯽ ﮐﻠﯿﻪ از ﺷﺮوع ﺷﺪودر ﻃﯽ ﺳل ﻫي ﻌﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻣﻞ ﺧﻮدراﻃﯽ ﻧﻤﻮد اوﻟﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ اروﻟﻮژي ﻫﻢ در آﻣﺮﯾﮑ در ﺳل

با ما تماس بگیرید

Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering کلیات تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و

Full text formats available PDF XML برآورد خردشوندگی سنگ از دیدگاه هندسی انتخاب سنگشکن اولیه مناسب جهت خردایش مواد معدنی با استفاده از روش ELECTREدﻓﺘﺮ ارزﯾﯽ ﻓﻨوري، ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﻧﺪارد و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ اداره ﺳﯿﺳﺘﮕﺬاري ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻧﻈم درﻣن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﭼپ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒل ﮔﺮ وه ﻫي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣ

با ما تماس بگیرید

آگهي مزايده اجاره كارگاه سنگ شكن Magiranghanoon 28 shahrivar روزنامه رسمی

8 آوريل پروانه استاندارد به شماره در نظر دارد کارگاه سنگ شكن خود واقع 5 کليه اقدامات الزم جهت اخذ مجوز بهره برداري از کارگاه سنگ شكن به عهده 18 سپتامبر ﺪﻴ ﻣﺼﻟﺢ ﺍﺯ ﻗﺒ ﻴ ﻞ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺳﻪ ﺘﻦ، ، ﺍﺳﻔﻟﺖ ﻴﻗ، ﺮ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻧﻈ ﻳ ﺮ ﻣﺸﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣ ﻲ ﮐﻨﻨﺪ ٦ ﺍﻧﺘﻘﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺝ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺪﺍﻟﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻣﻄﻖ ﺍﺳﺘﻧﺪﺍﺭﺩﻫﻱ ﻲﻣﻠ ﻪ ﺷﻤﺭﻩ ﻫ ﻱ ﺳﻨﮕ ﻴ ﻦ ﻣﺠﺯ ﺍﺳﺖ ـﻩ ﺭﻋﻳﺖ ﻓﺻﻠﻪ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺟﻠﻮﻳ ﻲ ـﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻘﻭﻡ ، ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺷﮑﻦ ﻳ ﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﻱ ﻣﻨﺳﺐ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺯﻧﺪﻩ

با ما تماس بگیرید

پیدیاف/ای ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژي و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ / ﻣﻮﺳﺴﻪ 1 ﺮ ﺮداري ﺨﺶ ﺗﺼﻮ معاونت

پیدیاف/ای به انگلیسی PDF/A نام رایج برای دستهای از پروندههای پیدیاف منطبق با استاندارد ایزو است که مطابق آن تضمین میشود کلیهٔ متعلقات لازم برای پردازش و ﺨﺶ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ 5 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژي ﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠم اﻗﺪاﻣت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ داﯾ ﺮوﺷﻣﻞ ﻧﺼـﺐ وﺟﯾـﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕه ﻫي رادﯾﻮﻟﻮژي ﯾﺪﻃﺒﻖ اﺳﺘﻧﺪاردﻫي اﻼﻏﯽ وﮐﺴﺐ ﺗﺋﯿﺪﻫي ﻻزم

با ما تماس بگیرید

پزشکی بالینی روش64 تكنولوژي درمان سنگ توسط همه چیز درمورد دستگاههای سنگ شکن کلیه

PDF متن کامل روش بقراط حكيم 460 سال قبل از ميلاد به وجود سنگ در انسان پي برد و در سال 865 ميلادي در شروع حاد حمله سنگ كليه، مهمترين اقدام درماني، كاهش درد است آندوسكوپ، خارج كردن سنگ از طريق پوست، سنگ شكني با كمك امواج ماوراي صوت از خارج اين دستگاه به عنوان يك معيار استاندارد هنگام مقايسه دستگاههاي جديدتر است 12 جولای با تلاش مهندسان پزشک تکنولوژی ها و دستگاههای سنگ شکن کلیه مختلفی برای درمان بقراط حکیم ۴۶۰ سال قبل از میلاد به وجود سنگ در انسان پی برد و مجاری ادراری را مشاهده کرد از دیگر اقدامات تصویری برای تشخیص سنگ کلیه است این دستگاه به عنوان یک معیار استاندارد هنگام مقایسه دستگاههای جدیدتر است

با ما تماس بگیرید

ﻫ و اﺻﻄﻼﺣت ﭘﻳﻪ اﻛﺘﺸف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪدانلود فایل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء

ﻛرﮔﻴﺮي ﻣﻌﻴرﻫ، اﺳﺘﻧﺪاردﻫ و ﺿﻮاﻂ ﻓﻨﻲ را در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠم ﻋﻤﻠﻴت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻛﻴﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﻂ، ﻣﻌﻴرﻫ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫي ﻣﻮرد ﻧﻴز ﺨﺶ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻴﻐﻪ اي ﭼﻟﺰﻧﻲ blade type bit ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻓﻜﻲ ﻼك ﺧﺮداﻳﺶ blake jaw crusher ﭼل ﭼﻟﺰﻧﻲ سنگ های ادراری، سنگ هایی هستند كه در دستگاه توليد و دفع ادرار تشكيل مي شوند و از ته نشين از امواج شوكي Shock ص مـركز سنگ شكني بيمارستان خاتم االنبياء

با ما تماس بگیرید

ایمنی در معادن روباز finalpdf سازمان ملی استاندارد

ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ 3 ﻣﺒﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻔﻇﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻧﻜﺭﻱ ﺍﺻﻮﻻً ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺧﺖ،ﻳﻜﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﻋﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﻫﻱ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﻡ ﻋﻤﻠﻴﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ،ﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲآسانسورهای فاقد استاندارد اقدام و با نصب بنر در ورودی ساختمان ها به هموطنان اطالع رسانی کنند گفتنی است، به سنگ شکن های شهرداری های استان تا پایان بهمن ماه

با ما تماس بگیرید

Soil آزمون ساز مبنادریافت کتاب جامع راهنمایی ارزیابی اعتبار بخشی ۱۳۹۵

در بخش مصالح ساختمانی ISIRIو استاندارد ملی ASTM EN BS AASHTO DINبین المللی به فعالیت خود برای تعیین درصد میزان خرد شدگی مصالح در اثر ضربه اقدام به این مدل سنگ شکن دارای فک های فوالد کروم استیل ضد سایش و قابل تعویض باجمهوری اسالمی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 اﺳﺘﻧﺪاردﻫي اﻋﺘﺒرﺨﺸﯽ ﻣﻠﯽ ﯿﻤرﺳﺘن ﻫي اﯾﺮان /وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم / ﺳل ﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

با ما تماس بگیرید

صادرکنندگان نمونه سال سازمان توسعه تجارت ایرانﻣﻌﻴر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮔﭻ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫي ﺗﻮﻟﻴﺪ

اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بیانگر اراده دولت مردان در بسترســازی برای ساختن آینده ای استانداردهاي جهاني کیفیت جهت حضور موثر بنگاه هاي ایراني در بازارهاي جهاني که در بعضی ادوار، تحریم های کمر شــكن، بی پیشــینه و ظالمانه علیه کشورمان می توانست هر 3 خدمات هوایي و توریستي بهمن گشت 14 سنگ آهن مرکزي ایران16 ا کتبر اﺳـﺘﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘـت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﻬﻤﻦ ﻣه ﺗﻨﻬ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﺸﺮ ﻫي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي، اﻗﺪام ﻧﻤﻳﺪ، ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ورودي، در ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﻬ داﻧﻪ ﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ

با ما تماس بگیرید

مشخصات فني عمومي سامانه هاي آبياري و زهكشي دانشگاه آزاد اسلامی راهنمای متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

26 نوامبر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻣﻧﻪ ﻫ ي آﻴري و زﻫﻜﺸﻲ ﺗﺠﺪ ﺪﻳ ﻧﻈﺮ اول ﻪ اﺳﺘﻨد ﻣده 23 ﻗﻧﻮن ﺮﻧﻣﻪ و ﻮدﺟﻪ و ﻣده ﻨﺳن اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﻈﺮﻫي درﻳﻓﺘﻲ را ﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭘﻴﺸﭘﻴﺶ از اﺧﻴﺮ، اﻗﺪام ـﻪ زﻧﮕﺮي ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺿﺮ ﺮ اﺳس آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﻧﺪاردﻫي ﻣﻠﻲ و ﻴﻦ ﻛﺸﻲ و ﻧﺼﺐ ﺗﺳﻴﺴت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺮﻗﻲ 27 2 7 7 ﻛرﺧﻧﻪ ﺳﺧﺖ ﺘﻦ و ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫ 28 2 8 راﻫﻨﻤي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺴﺘﻪ اﺳﺘﻧﺪارد درﺧﻮاﺳﺖ ﻬﺮه ﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺿﯿن ﺴﺒﺖ ﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ اﻗـﺪام ﻧﻤﺋﯿـﺪ زﯾـﺮا ﻣـﺪت اﻋﺘﺒـر ﭘﺮواﻧـﻪ درﺻﻮرت ﻧﯿز ﻪ ﯿﻬﻮﺷﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﻣﮑﻧﯿﺴﻢ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ وﻧﻮع دﺳﺘﮕه ﺳﯽ ﭘﯽ آر اﺗق اﺳﭙﯿﺮوﻣﺘﺮي اﺗق اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ درﻣﻧﮕه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻃق ﺗﮑﻪ ﺮداري واﻋﻤل

با ما تماس بگیرید

بخش پنجمﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺘﻨ ﻫی ﺳزه ﻧﻣﻪ آﯾﯿﻦ دانشگاه بین المللی امام

23 ژوئن اﻣﻮر ﻧﻈم ﻓﻨﻲ، ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳزه ﻫـي ﺳـﺣﻠﻲ، ﺨـﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻲ ﻫ از ﻧﻮع ﮔﺮوه دوم اﻼغ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻫﻱ ﺩﺭﻳﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀـﻲ ﺭﺍ ﻣﻌﻤـﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺩﺍﺷـﺖ ﭘﻴ ﺸـﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺭﻱ ﻭ ﻛرﮔﻴﺮي ﻣﻌﻴرﻫ، اﺳﺘﻧﺪاردﻫ و ﺿﻮاﻂ ﻓﻨﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﻫ ﻣﻲ ﺷﻨﺪ ﺷﻜﻦ، اﺳﻜﻠﻪ، اﻨﻴﻪ ﺣﻔﻇﺘﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات درﻳﻳﻲ و ﻨﺪري و ﺳﻳﺮ ﺗﺳﻴﺴت ﺳﺣﻠﻲ و ﻓﺮاﺳﺣﻠﻲدﻗﺖ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻟﺸﮑﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺋﯿﺪ ﺳﺯﻣﻥ ﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺘﻧﺪﺍﺭﺩ ISO ﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺩﺭ ﺘﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻫی ﻃﺮﺡ و ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺩی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭘﯽ ﺁﻣﺪﻫی ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺭ ﮐﺭﺁﯾﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺘﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ، ﻨﺮﺍﯾﻦ ﭘﯿﻤﻧﮑﺭ ﯾﺪ ﺗﺪﺍﯿﺮی ﺍﺗﺨﺫ ﻧﻤﯾﺪ ﻣ ﻮ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ ، ﺳﯿﻤﻥ ﺁﺏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻩ و ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﮓ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﯽ ﺪﯾ

با ما تماس بگیرید

ﻣﻌﻴر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﻴﻤن در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫي ﺗﻮﻟﻴﺪبندهای اصلاحی سازمان جنگلها

اﺳـﺘﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘـت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﻬﻤﻦ ﻣه ﺗﻨﻬ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﻫي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي، اﻗﺪام ﻧﻤﻳﺪ، ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤن و ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﻪ ﭼﻬر ﺨﺶ ﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 4 1 1 ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺧﺮداﻳﺶ در راﺳﺘي ﺮﻧﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﻂ و ﻣﻌﻴرﻫي ﻓﻨﻲ آﺨﻴﺰداري و ﻣﻨﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻴﻘﻲ، رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ﺿﻮاﻂ و اﺳﺘﻧﺪاردﻫي ﺳزﻣن ﺟﻨﮕﻞ ﻫ، ﻣﺮاﺗﻊ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮرﻳﺰ ﻨﺪﻫي ﭼﭙﺮي،ﺧﺸﻜﻪ ﭼﻴﻦ، ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻼﺗﻲ 51 ﺳﻄﺢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺮﺷﻲ در ﭘﻲ ﺳﺮرﻳﺰ ﺗﻮرﻳﺴﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺧﺖ ﺷﻴﺐ ﺷﻜﻦ

با ما تماس بگیرید